Untitled photo

Photography is the art of observation.
It has little to do with the things you see,
and everything to do with the way you see them.
(Elliott Erwitt)

Al vanaf mijn jeugd had ik interesse in de natuur. Zo was ik tijdens mijn humaniora lid van een “bio-club” waarin we, onder begeleiding van onze biologie leraar, ons op woensdagnamiddag toelegden op natuurexploratie, determinatie en vooral ook microscopie. Zo is mijn interesse voor de fascinerende wereld van het kleine leven ontstaan.

In 2009 zette ik mijn eerste stappen in de wereld van de digitale fotografie. Na de aanschaf van mijn eerste digitale spiegelreflex camera, een Canon 50D, kocht ik vrij snel mijn eerste macro-lens. Nadien volgde ik een aantal cursussen en workshops over natuur- en macro-fotografie.
Sindsdien ben ik een fervent hobby-natuurfotograaf, en met name macro-fotografie maar ook landschapsfotografie dragen mijn grootste interesse weg.

Ondertussen gebruik ik een Canon 5D Mark III en een 7D Mark II, en beschik ik over meerdere Canon macro-objectieven : van de EF100mm f/2.8L Macro IS, over de EF180mm f/3.5L Macro tot de beruchte MP-E 65mm f/2.8 1-5x.  
Recent is daar nog de Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II bij gekomen, die door zijn bijzonder korte minimale scherpstelafstand als close-up lens voor bvb. vlinders en libellen kan ingezet worden.  In combinatie met de 7D Mark II kan ik mij in de toekomst ook toeleggen op vogel- en eventueel wildlife fotografie.  
Uiteraard gebruik ik meestal een statief.  Voor mijn macro-opnames gebruik ik een Gitzo GT2541EX : door zijn uitzonderlijke flexibiliteit is elk onderwerp, ook laag bij de grond, onder zowat elke hoek bereikbaar, zeker in combinatie met een Markins Q-Ball Q10 met een Really Right Stuff LR-clamp en een L-plate op de body of een statiefgondel op de lens.  Voor het zwaardere (tele-)werk en voor landschappen gebruik ik een Gitzo GT4542LS met een Really Right Stuff BH-55 balhoofd met LR-clamp, ook hiermee kun je in combinatie met een L-plate of statiefgondel vrij laag bij de grond komen als dat nodig zou zijn. 
Aangezien ik vaak focus stacking toepas, jawel, zelfs in de vrije natuur, gebruik ik ook een Really Right Stuff Macro focusing rail.
Flitsen doe ik uiterst zelden, reflectieschermpjes daarentegen gebruik ik vaak.

Natuurfotografie is voor mij de ultieme natuurbeleving, wat uitgegroeid is tot een ware passie. Door helemaal op te gaan in het fotograferen ontstaat telkens een vorm van rust in mijn hoofd. Genieten van alles wat er groeit, bloeit, kruipt en vliegt, van de rust, de stilte, het licht, …  
De wereld bewonderen door een macro-objectief levert verbazingwekkende beelden op. Hoe dichter je bij het onderwerp komt, hoe meer ongekende details je te zien krijgt. Je ziet alles in een ander perspectief. Het is inzoomen op een tegelijk eenvoudige en complexe schoonheid. Van eenvoudige, soms alledaagse onderwerpen, zoals een vlieg of een spin, kun je zo toch iets verrassend moois maken.  
Daarvoor moet ik vaak vroeg, nog voor zonsopgang, op pad. Maar dit zijn voor mij de mooiste momenten van de dag, die door de goede lichtomstandigheden daarenboven ook de beste resultaten opleveren. Insecten zijn door de lagere temperatuur op die momenten ook beter te benaderen.

Uiteraard zijn mijn beelden steeds gemaakt met respect voor de natuur : verstoring wordt zoveel als mogelijk vermeden en beperkt. De gedragsregels van de BVNF, de “Bond Verantwoorde NatuurFotografie”, waar ik trouwens lid van ben, worden volledig onderschreven (zie BVNF Gedragsregels).

Op mijn beelden pas ik weinig nabewerking toe : ik ga zelden verder dan beperkt croppen, het bijstellen van kleurtemperatuur, belichting (algemeen, hooglichten en schaduwen) en wat eindverscherping.  
Focus stacking is een techniek die ik wel vaker toepas : het stelt me in staat om een grotere scherptediepte te bekomen bij macro-opnames, of, door meerdere beelden met beperkte scherptediepte te combineren, toch een voldoende scherp onderwerp te verkrijgen tegen een rustige achtergrond.

Omwille van de combinatie van gezin, voltijds werk én fotografie ben ik vaak actief in de streek waar ik woon : het Hageland (België) en bij uitbreiding het Dijleland en Oost-Brabant. Uiteraard zijn er ook wel eens uitstapjes naar het nabije Limburg of verderaf.  
Doelgericht en gepland gaan fotograferen is ten gevolge van mijn werk doorgaans onmogelijk. Meestal laat ik mij dan ook enthousiasmeren door een toevallige waarneming. Zo wordt elke tocht door de natuur een unieke ontdekking en uitdaging, net omdat je nooit op voorhand weet wat zoal jouw pad zal kruisen.  
Aangezien vlinders, maar vooral juffers en libellen mijn favoriete onderwerpen zijn, vertoef ik vaak in waterrijke natuurgebieden. En als er in de herfst geen juffers of libellen meer te vinden zijn, dan breng ik graag uren door in het bos op zoek naar de kleinste paddenstoeltjes …

Na een paar reizen naar IJsland en Schotland ben ik meer en meer in de ban geraakt van landschapsfotografie. Dat is dan ook een belangrijker deel gaan uitmaken van mijn recent werk.

Met mijn macro-, landschap- en natuurbeelden probeer ik mijn omgeving mee te laten genieten van de schoonheid van de natuur. Zeker macro-fotografie levert vaak verrassende beelden op van onderwerpen waar je doorgaans zo aan voorbij loopt.  
In mijn beelden primeert de natuurlijke schoonheid van mijn onderwerp, eerder dan de soort op zich of de biologische kenmerken ervan.  

Met het tonen van deze beelden hoop ik bij mijn publiek vooral bewondering en zo ook respect voor de natuur op te roepen.

Indien je interesse zou hebben in afdrukken van mijn beelden, volg dan deze link : Werk aan de Muur.  Gebruik het Contact-formulier voor informatie over ander gebruik van mijn beelden.

Dominiek Cottem, 2016

Since my childhood I had an interest in nature. During my secondary school I was a member of a "bio-club" in which, under the guidance of our biology teacher, on Wednesday afternoon we focused on nature exploration, determination and especially microscopy. This is how my interest in the fascinating world of small life came about.

In 2009 I took my first steps into the world of digital photography. After buying my first DSLR camera, a Canon 50D, very soon I bought my first macro lens. Afterwards I followed a number of courses and workshops on nature and macro photography.
Since then I have been a passionate nature photographer. Macro photography in particular, but also landscape photography, have been my main interests.

By now I use a Canon 5D Mark III and a 7D Mark II, and I have several Canon macro lenses at my disposal : the EF100mm f/2.8L Macro IS, the EF180mm f/3.5L Macro and the infamous MP-E 65mm f/2.8 1-5x.
Recently I added the Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II to my collection : given its very short minimum focusing distance, it can be used as a close-up lens for e.g. butterflies and dragonflies. In combination with the 7D Mark II I can also focus on bird and possibly wildlife photography in the future.
Most of the time I use a tripod. For my macro shots I use a Gitzo GT2541EX : due to its exceptional flexibility, every subject, even low to the ground, can be reached at just about any angle, especially in combination with a Markins Q-Ball Q10 with a Really Right Stuff LR-clamp and a L-plate on the body or a tripod collar on the lens. For heavier (tele-)work and landscapes I use a Gitzo GT4542LS with a Really Right Stuff BH-55 head with LR-clamp. This combination together with a L-plate or tripod collar also allows you to work quite low to the ground when necessary.
Since I often use focus stacking, yes, even in the field, I also use a Really Right Stuff Macro focusing rail.
I rarely use flashes, but I often use reflection screens.

For me, nature photography is the ultimate experience of nature, which has become a true passion. Being completely absorbed in photography creates tranquillity in my head. Enjoying everything that grows, blooms, crawls and flies, the peace, the silence, the light, ... 
Admiring the world through a macro lens produces amazing images. The closer you get to the subject, the more extraordinary details you discover. You see everything in a different perspective. It is zooming in on a natural beauty that is both simple and complex. From simple, sometimes everyday subjects, such as a fly or a spider, you can still create something surprisingly beautiful.
For that I often have to go out early, even before sunrise. But for me these are the most beautiful moments of the day, which, due to the good light conditions, also produces the best results. Insects are also easier to approach at those times due to the lower temperature.

Evidently my images are always made with respect for nature : disturbance is avoided and limited as much as possible. The rules of conduct of the BVNF, the "Bond Verantwoorde NatuurFotografie", of which I am a member, are fully endorsed (see BVNF Rules of conduct, page in Dutch).

The post-processing on my images is very limited : I rarely go beyond limited cropping, adjusting colour temperature, lighting (in general, highlights and shadows) and some final sharpening.
I often use focus stacking as technique : it allows me to maximize the depth of field in macro shots, or, by combining several images with limited depth of field, still obtain a sufficiently sharp subject against a soft background.

Due to the combination of my family life, a full-time job and photography, I often operate in the region where I live : the “Hageland” (Belgium) and by extension the “Dijleland” and East Brabant. Of course, sometimes I make a trip to the neighbouring “Limburg” or further away.
Targeted and planned photography is usually impossible as a result of my job. Usually I let myself be enthused by a coincidental observation. This way every trip in nature becomes a unique discovery and challenge, just because I never know in advance what will cross my path.
Since butterflies, but especially damselflies and dragonflies are my favourite subjects, I often stay in wetlands. And in autumn, when no damselflies or dragonflies can be found anymore, I like to spend hours in the forest looking for the smallest mushrooms ...

After a few trips to Iceland and Scotland I became more and more fascinated by landscape photography, this becoming a more important part of my recent work.

With my macro, landscape and nature images I try to let my surroundings enjoy the beauty of nature. Especially macro-photography often produces surprising images of subjects that you usually pass over.
In my images the natural beauty of my subject prevails, rather than the species itself or its biological characteristics.

By showing these images I hope to trigger admiration and respect for nature among my audience.

In case you would be interested in prints of my images, please follow this link : Werk aan de Muur.  Use the Contact form for information about other usage of my images.

Dominiek Cottem, 2016

  • Untitled photo
  • Untitled photo
  • Untitled photo
  • DSC02684a
  • Untitled photo


"Take nothing but Pictures, leave nothing but Footprints, kill nothing but Time."


Powered by SmugMug Owner Log In